Multimedia / Entertainment / Speakere / Horizon, Temeisheng, Pret 300 RON - 500 RON